03-06 OCT, 2019

Popular: Pre-Registration Why Exhibit Gallery

Home / Media Center / Latest News / CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO - THỰC TRẠNG RÁC THẢI NHỰA VÀ ĐẦU TƯ XỬ LÝ CHẤT THẢI NHỰA Ở VIỆT NAM

Latest News

 

CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO - THỰC TRẠNG RÁC THẢI NHỰA VÀ ĐẦU TƯ XỬ LÝ CHẤT THẢI NHỰA Ở VIỆT NAM

Release Date: September 28, 2018

 

 

THỰC TRẠNG RÁC THẢI NHỰA VÀ ĐẦU TƯ XỬ LÝ CHẤT THẢI NHỰA Ở VIỆT NAM

Ngày:  05/10/2018 (Thứ sáu)

Conference room A / 2F

07:30 – 11:45

Thực trạng rác thải nhựa và chính sách

 

Diễn giả:

 • PGS.TS Nguyễn Thế Chinh – Viện trưởng Viện Chiến Lược, Chính Sách Tài Nguyên Và Môi trường.
 • Dương Thị Phương Anh – Phó giám đốc Quỹ Bảo Vệ Môi Trường Việt Nam.
 • Kim Sung Han – Cơ quan tuần hoàn tài nguyên quốc gia (KORA), Hàn Quốc.
 • Pavla Marusova – Công ty Asekol, Cộng hòa Séc.
 • Phát biểu của doanh nghiệp.

14:00 – 17:30

Đầu tư ngành nhựa và xử lý chất thải nhựa tại việt nam

Diễn giả:

 • Hoàng Đực Vượng – Chi hội nhựa tái sinh, Hiệp Hội Nhựa Việt Nam.
 • Ralmon TH Wong – Next Generation Recycling Machine, Malaysia
 • Phát biểu của các doanh nghiệp

 

PLASTIC WASTE AND VIETNAMESE INVESTMENT IN PLASTIC WASTE TREATMENT

Date:  05/10/2018 (Friday)

Conference room A / 2F

07:30 – 11:45

Plastic waste and policies

Speakers:

 • Associate Pro. Ph. D Nguyen The Chinh – Head of Institute of Strategy and Policy on Natural Resources and Environment.
 • Ms. Duong Thi Phuong Anh – Vice Director of Vietnam Environment Fund.
 • Kim Sung Han – Korea Resource Circulation Service Agency (KORA).
 • Pavla Marusova – Asekol Company, Czech Republic.
 • Representatives of enterprises.

14:00 – 17:30

Investment in plastic sector & plastic waste treatment in Vietnam

Speakers:

 • Mr. Hoang Duc Vuong– Division of Recycled Plastic, Vietnam Plastic Association.
 • Mr. Ralmon TH Wong – Next Generation Recycling Machine, Malaysia.
 • Representatives of enterprises.

 

Back

 

More News

 

 

TOP