13-16 SEPT, 2017

Popular: Pre-Registration Why Exhibit Gallery

Home / Media Center / Exhibitor's Press Release / COMPRA on VietnamPlas

Exhibitor's Press Release

 

COMPRA on VietnamPlas

Release Date: September 8, 2017 by F.H. COMPRA

 

 

Company Service

Compra was established in 2004 in Bechatow, Poland. As a high-powered company, from the very beginning we have emphasized the importance of adjusting our activities to the requirements of our Customers and the law in force.

We trade with all kind of paper and plastic waste, plastic regranulate and plastic regrind.
We are one of the largest Recycling Centers in Poland.
As a leader on our local market we have established cooperation with the largest recyclers in Europe.
With a view to further development, we are looking for new markets for our products e.g. in Asia.

 

Main Products

Plastic and Paper waste trade:


- PET bottles
- PP/PET stripes
- PP Big-Bags (grade A,B,C and colour)
- PP hard plastic waste.
- PP/PE mixed
- HDPE (mixed botles, milk botles, canisters)
- LDPE Film (98/2, 95/5, 90/10, 80/20, 50/50, mixed colour)
- PS trays
- other: ABS, PMMA, PVC, POM, etc.
- Cardboard scrap
- Newspaper and book scrap
- Mixed paper scrap

Plastic regranulate and regrind:

- PP
- HDPE

 

Công việc của hãng

Hãng Compra được thành lập năm 2004 ở Belchatow, Ba Lan. Là một hãng với động lực phát triển nhanh, ngay từ khi thành lập chúng tôi đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc hướng các hoạt động của mình theo các đòi hỏi của Quý khách hàng và các quy định của pháp luật.

Chúng tôi buôn bán tất cả các loại giấy và nhựa phế thải, các loại hạt nhựa tái sinh và nhựa vụn.
Chúng tôi là một trong các Trung tâm Tái sinh lớn nhất Ba Lan.
Với tư cách một nhà đứng đầu trong thị trường nội địa chúng tôi đã thiết lập mối cộng tác với các hãng tái sinh lớn nhất châu Âu.
Hướng tới sự phát triển đi lên, chúng tôi đang tìm các thị trường mới cho các sản phẩm của mình, ví dụ như ở châu Á.

Các sản phẩm chính

Buôn bán các loại nhựa phế thải và giấy như:

- các chai PET
- các dải PP/PET
- túi PP loại „Big Bag” (hạng A, B, C và mầu)
- các phế thải từ chất dẻo cứng loại PP
- PP/PE lẫn lộn
- HDPE (các loại chai lẫn lộn, chai đựng sữa, can)
- túi mỏng LDPE (98/2, 95/5, 90/10, 80/20, 50/50, màu sắc lẫn lộn)
- các khay bằng PS
- các loại khác: ABS, PMMA, PCW, POM v.v..
- vỏ thùng các-tông cũ
- sách báo cũ
- giấy chưa phân loại

Các hạt chất dẻo tái sinh và vụn nhựa:

-PP

​-HDPE

 

 

Compra公司成立于2004年,在波兰的贝尔恰托。作为一家实力雄厚的公司,我们从始至终都强调根据客户的要求和现行法律调整我们的贸易活动。我们的贸易涵盖各种各样的的纸张和废塑料、颗粒塑料和再生塑料。我们是波兰最大的回收中心之一。在我们当地的市场,我们是引领者,并与欧洲最大的回收商建立合作伙伴关系。为了进一步发展,我们正在为我们的产品寻找新的市场,如亚洲。

主要产品

塑料和纸废料贸易:

1.     PET瓶(PET聚对苯二甲酸乙二酯)

2.     聚丙烯/聚酯条纹

3.     聚丙烯大袋(A,B,C级颜色)

4.     聚丙烯硬塑料废料。

5.     聚丙烯/聚乙烯混合

6.     高密度聚乙烯(混合瓶,牛奶瓶,罐子)

7.     低密度聚乙烯薄膜(98/2,95/5,90/10,80/20,50/50,混合色)

8.     聚苯乙烯托盘

其他:工程塑料,聚甲基丙烯酸甲酯,聚氯乙烯,聚甲醛等。

1.     纸板废料

2.     报纸和书籍废料

3.     混合纸废料

4.     塑料片和研磨:

5.     聚丙烯

6.     高密度聚乙烯

 

Inquire Now

 

More Exhibitor's Press Release

 

 

Back

 

TOP